Aflæsning af Deres vandmåler:

Vandforsyningen Østlolland har en aftale om at Guldborgsund Forsyning fremsender et aflæsningskort til brug for, at De selv aflæser vandmåleren  pr. 31/12 og fremsender det aflæste tal til Guldborgsund Forsyning.

Vandforsyningen Østlolland får herefter en dataoverførsel fra Guldborgsund Forsyning således, at der kan laves det årlige vandregnskab hvor der laves en årsopgørelse over hvor meget der er indbetalt a´conto og hvad det faktiske forbrug har været.

Årsopgørelsen fremsendes normalt frem ca. 20. februar og dem der har Betalings-Service er den normalt med oversigten for marts måned.

 

(husk det er jo den samme måler der bruges både til aflæsning af forbrugt drikkevand samt til brug ved beregning af spildevandsafgiften)

Derudover er vandforsyningen i gang med at udskifte alle målere, til radiomålere. Selve processen med at udskifte alle målere, vil foregå fra 2020 og frem til 2024.

Det betyder at forbrugeren ikke længere skal indsende aflæsningen, men at vandforsyningen selv indhenter målerdata.

Det vil fremgå at : www.vandoestlolland.dk hvornår indsamlingen af data foregår.  

Forbrugere som allerede har fået deres vandmåler udskiftet til en radiomåler, har fået en skrivelse i deres postkasse. Klik her for at se denne skrivelse.

Den nye måler ligner den tidligere måler, og der er stadig en tæller, som forbrugeren opfordres til at notere mindst én gang pr. måned. Selvom der er opsat radiomåler, er det altid forbrugerens ansvar at kontrollere eget vandforbrug, og derved også opdage eventuelle lækager på egen vandinstallation. Vandforsyningen kan ikke drages til ansvar for at overvåge ejendommens forbrug, og dermed eventuelle lækager.